Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Darbīgā viela: metil-tribenurons 750 g/kg

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas

Iepakojums: 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg

LIETOŠANAS IETEIKUMI.

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
kg/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidī-šanas laiks, dienās Maksimā-lais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, ziemas mieži Īsmūža divdīgļlapju nezāles

0.02

Apsmidzināt kultūraugu sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz trīs mezglu stadijai (AS 20-33)

1

Vasaras kvieši, vasaras mieži auzas Īsmūža divdīgļlapju nezāles

0.02

Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sakot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz trīs mezglu stadijai (AS 12-33)

1

Download: